Website Banner

Gas Detector คือ อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่ และบริเวณที่ปฏิบัติงานว่า
มีปริมาณสารพิษ สารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจนว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่
การใช้ Gas Detector จะต้องใช้ sensor ให้ตรงกับชนิดของก๊าซที่จะตรวจวัด เพราะ sensor ได้ออกแบบ
เพื่อใช้สำหรับการวัดนั้นๆโดยเฉพาะเท่านั้น


นิยามศัพท์
LEL คือ
Lower Explosive Limit เป็นค่าที่ได้จากการทดลองว่าสารติดไฟแต่ละชนิด เมื่อผสมกับอากาศ
จะเป็นจุดที่เริ่มติดไฟ

UEL คือ
Upper Explosive Limit เป็นค่าของสารติดไฟที่เกินจุดนี้แล้ว และเมื่อผสมกับอากาศแล้วจะไม่ติดไฟ
TWA คือ
Time Weighted Average เป็นค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของสารสำหรับการทำงานปกติ 8 ชั่วโมง
ต่อวันและ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่คนงานเกือบทุกคนสัมผัสสารซ้ำๆหลายวันต่อเนื่องกนโดยไม่เกิดอันตราย
ต่อร่างกาย

STEL คือ
Short Term Exposure Limit เป็นค่าความเข้มข้นของสารที่คนงานสัมผัสได้ในช่วงเวลา
15 นาทีต่อเนื่องกันโดยไม่เกิดอันตราย


IDLH คือ
Immediately Dangerous to Life or Health เป็นค่าปริมาณของสารที่สามารถทำให้เกิด
อันตรายอย่างรุนแรงต่อชีวิตโดยเฉียบพลัน

PPM คือ
Part Per Million (ส่วนในล้านส่วน) ในการตรวจวัดก๊าซหรือไอจะใช้หน่อยเป็น PPM


Brand: gfg Instrument
Current Pageid = 30